ALGEMENE VOORWAARDEN

Click here for the Terms & Conditions in English
 
 

1 Algemene bepalingen

 

De met aanhalingstekens aangegeven begrippen hebben in het kader van deze voorwaarden de volgende betekenis:

Cheraine Collette® is eigendom van de kunstenares Cheraine Collette, en vormt samen met de merken LORLEON® en FERFERRO® een onderdeel van LEF3D®, statutair gevestigd en kantoorhoudende in Nederland te Otterlo,

hierna ook verder te noemen als “Cheraine Collette”,“wij”, “ons” of “onze” Cheraine Collette creëert kunstwerken in fine art fotografie, fotografie, boeken en andere producten, hierna gezamenlijk verder te noemen als “producten” of “kunstwerken” en verkoopt deze producten via onze website, toegankelijk onder de naam van www.cherainecollette.com, verder te noemen als “site” of “website” of via onze vertegenwoordigers die u kunt vinden onder www.cherainecollette.com/contact verder te noemen als “vertegenwoordigers”.

Bij het gebruik van onze website, het bestellen van producten het aanvragen van offertes of overeenkomsten maakt u gebruik van “diensten” aangeboden door Cheraine Collette of diensten van onze “partners” die ter beschikking zijn gesteld waar nodig voor het realiseren van het doel van de overeenkomst.

De totale inhoud van de website verder te noemen is als de “content”.

Partijen buiten Cheraine Collette en u om verder gezamenlijk te noemen als “derden” Alle reclame, kortingen en acties verder te noemen als “promotie” of gezamenlijk als “promoties” die u aangeboden kunnen worden door Cheraine Collette via de website, haar sociaalmedia kanalen, toegankelijk onder de naam van www.instagram.com/CheraineCollette, www.facebook.com/CheraineCollette of https://www.linkedin.com/company/CheraineCollette, gezamenlijk te noemen als “social media kanalen” of “social media” of via haar vertegenwoordigers.

Onder “overeenkomst” wordt verstaan de overeenkomst tussen Cheraine Collette en u voor het Leveren van bepaalde producten, verrichten van bepaalde Diensten of andere zaken indien schriftelijk overeengekomen, aangegaan door de daartoe bevoegde personen van Cheraine Collette, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn met de daarbij behorende bijlagen.

Een schriftelijke opdracht onder een Overeenkomst tot levering van producten, diensten of andere zaken indien schriftelijk overeengekomen, verder te noemen als “order”, “aankoop” of “bestelling” U, de consument, bedrijf of andere entiteit die een Order, Aankoop of Bestelling plaatst bij Cheraine Collette of gebruik maakt van de website en haar bijbehorende content, verder te noemen als “u” of “uw”.

U en Cheraine Collette worden gezamenlijk aangeduid als “partijen

 

 

2 Toepasselijkheid

 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op aanvragen voor informatie, prijzen of voorstellen, orders, offertes, overeenkomsten, producten, content, promoties, website en diensten tussen Cheraine Collette en u.

2. Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.

3. Algemene voorwaarden of andere bijzondere voorwaarden van u, onder welke benaming dan ook, worden expliciet van de hand gewezen.

4. Als de voorwaarden tegenstrijdig zijn met bepalingen van een overeenkomst, dan prevaleren de bepalingen van de overeenkomst.

5. Conform deze algemene voorwaarden worden elektronisch dataverkeer en faxen gelijk gesteld aan schriftelijke stukken. Onder elektronisch dataverkeer wordt verstaan het berichtenverkeer per e-mail, Internet en EDI (Electronic Data Interchange).

6. Voor de toepassing van deze voorwaarden of overeenkomsten wordt onder personeel van u mede verstaan derden die door u bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn of worden betrokken.

7. U wordt geacht deze voorwaarden onvoorwaardelijk te hebben aanvaard zodra u onze website bezoekt, gebruik maakt van onze diensten, producten, promoties, content of uitvoering is gegeven aan de eerste werkzaamheden.

8. Cheraine Collette behoudt zich te allen tijde het recht voor om de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. U gaat reeds nu met dergelijke wijzigingen akkoord. De gewijzigde voorwaarden zullen de oude voorwaarden op de website vervangen. Wij raden u aan om bij bezoek van onze website eerst de algemene voorwaarden te lezen.

 

 

3 Gebruik van onze website

 

1. Cheraine Collette behoudt het recht om naar haar inzicht promoties te verstrekken of in te trekken.

2. Cheraine Collette neemt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van onze website, diensten, content en doorverwijzing naar haar social media kanalen of derden. Gebruik van de website, diensten en content, en het verlaten van de website, is geheel voor uw eigen risico.

3. Cheraine Collette behoudt het recht om de website offline te halen of in onderhoud modus te zetten wanneer dit door Cheraine Collette als nodig word geacht.

4. Cheraine Collette behoudt het recht om met betrekking maar niet gelimiteerd tot content, producten, diensten, delen van de website, of social media, partners en vertegenwoordigers te wijzigen, verwijderen, gedeeltelijk toegang te ontzeggen wanneer dit door Cheraine Collette als nodig word geacht.

5. U verklaart ouder dan 18 jaar te zijn, rechtsgeldig u zelf, uw bedrijf, of een derde te vertegenwoordigen naar naam en waarheid en dat alle geleverde informatie naar correctheid is ingevuld wanneer hier naar wordt gevraagd. Bij onjuiste verstrekking van gegevens behoudt Cheraine Collette het recht om toegang tot de website, diensten, producten, content te ontzeggen, opdracht te annuleren, of producten terug te halen, of andere maatregelen te treffen indien deze noodzakelijk geacht worden.

6. In geval u een account op onze website registreert bent u zelf verantwoordelijk voor geheimhouding van uw inloggegevens. Wanneer u uw gegevens kwijt bent moet u contact opnemen en hier melding van maken via e-mailadres: info@cherainecollette.com.

7. In geval van een geslaagde aanval op de website zal Cheraine Collette u hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte brengen waarna u zelf verantwoordelijk bent voor het vernieuwen van uw inloggegevens.

 

 

4 Offerte, Order en totstandkoming Overeenkomst

 

1. Wanneer u niet eens bent met deze voorwaarden dan kunt u geen gebruik maken van de website, producten en onze diensten.

2. Bij aantoonbare voltooiing van uw betaling voor onze producten of diensten via de door u gekozen en gehanteerde betalingsmethode ontstaat er een bindende overeenkomst tussen u en Cheraine Collette. Cheraine Collette blijft gerechtigd deze overeenkomst elk moment te ontbinden wanneer hier reden toe bestaat.

3. Een offerte is kosteloos en heeft een maximale geldigheidstermijn van 3 maanden. Cheraine Collette is gerechtigd om op elk moment de offerte te annuleren.

 

 

5 Wijzigingen

 

1. Cheraine Collette heeft het recht om de inhoud van haar website, producten, diensten, algemene voorwaarden, beleid, vertegenwoordigers, partners, content, en promoties onaangekondigd te kunnen wijzigen in welke vorm dan ook zonder dat door u hier rechten aan kunnen worden ontleend.

2. Bij wens tot een wijziging of tussentijdse wijzigingen aan of op een product of dienst in uw bestelling, dan dient u zo snel mogelijk contact op te nemen met Cheraine Collette om deze wens tot wijzigingen kenbaar te maken. Een wens tot wijziging mag door Cheraine Collette worden geweigerd. Wijzigingen kunnen gevolgen hebben op de overeenkomst tussen u en Cheraine Collette, zoals maar niet beperkt tot de prijs, leveringstijden, bekisting en verpakking, leveringskosten, garanties, verzekeringskosten, belastingen, heffingen en overige kosten en risico’s die voor uw rekening zijn.

 

 

6 Termijnen

 

1. Aan genoemde termijnen met betrekking productie en levering van onze producten kunnen door u geen rechten worden ontleend. Alle genoemde termijnen zijn een indicatie waarbij door de het op maat gemaakte aard van onze producten vertragingen kunnen optreden in het productie of levering proces die buiten de invloed van Cheraine Collette kunnen plaats bevinden. Bij afwijkende termijnen zal Cheraine Collette contact met u opnemen.

2. Genoemde termijnen met betrekking tot offertes en aanbiedingen zijn fatale termijnen tenzij anders schriftelijk aangegeven door Cheraine Collette.

 

 

7 Prijzen

 

1. De overeengekomen prijzen staan vast gedurende de geldigheidstermijn van de offerte of bepaling in de Overeenkomst, tenzij expliciet in de Overeenkomst wordt vermeld dat de prijzen aan verandering onderhevig zijn. De prijzen zijn in Euro en zijn exclusief toepasselijke belastingen (tenzij anders aangeven op de website), (invoer)heffingen, transportkosten en verzekeringen en additionele kosten of aanpassingen.

2. Een overeenkomst vervalt indien het product waarop de overeengekomen prijs betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is, of redelijkerwijs niet meer geleverd kan worden tegen de overeengekomen prijs. Cheraine Collette kan niet aan overeengekomen prijzen of promoties worden gehouden indien u redelijkerwijs kan of had moeten begrijpen dat de prijsopgaves of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Afhankelijk van het product die u bij ons koopt als particulier of bedrijf gelden voor uw land mogelijk andere regels, heffingen en belastingen die boven op de productprijs in rekening kunnen worden gebracht en waar u aan moet voldoen.

 

 

8 Betalingsmethode

 

1. De betalingsmethodes op de website bestaan uit, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met Cheraine Collette, credit card of PayPal.

2. Indien u met Cheraine Collette overeenkomt tot betaling via factuur, dient de betaling binnen een termijn van 30 dagen vanaf de factuurdatum door u te zijn voldaan op de in de factuur aangegeven rekeningnummer, met bijbehorende vermelding van de in de factuur aangegeven gegevens ter herkenning van de betaling. Bij betaling via factuur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de productie van in de factuur aangegeven producten of diensten, pas starten 24 uur nadat het volledige bedrag is overgeschreven op de aangegeven rekeningnummer.

 

 

9 Transport en Verscheping

 

1. Bovenop de productprijs van onze producten wordt conform artikel 7 de transportkosten, verzekeringskosten, belastingen en (invoer)heffingen van het tussen u en Cheraine Collette overeengekomen product of producten in rekening gebracht.

2. Wanneer toepasbaar zal Cheraine Collette de overeengekomen producten van een track and trace nummer voorzien waarbij u van Cheraine Collette of van onze partners de track and trace nummer op de door u opgegeven emailadres zal ontvangen.

3. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen met Cheraine Collette, worden de producten hoofdzakelijk met transportverzekering op “Duties Taxes Paid” basis naar u verstuurd en aangetekend voor ontvangst.

4. Bij levering van onze producten dient u het (elektronische) bewijs van aflevering te ondertekenen van onze partner/koerierdienst om zodoende te kunnen beroepen op artikel 17.

5. Bepaalde kunstwerken of producten kunnen in aanmerking komen voor additionele verscheping kosten, handelingskosten, verzekeringskosten, onvoorziene kosten, speciale bekisting naar richtlijnen van onze partners of geldende regelgeving in uw land of speciale voorzieningen die moeten worden getroffen. Deze kosten worden bovenop de product prijs in rekening gebracht.

6. In geval van levering waarbij uw handtekening en/of identificatie nodig is, bent u verantwoordelijk om te verzekeren dat u beschikbaar bent op de locatie en tijd van levering van het product door onze partner. Wanneer u ruimschoots melding heeft gekregen van levering en u het product niet in ontvangst heeft kunnen nemen, dan kunnen alle voortvloeiende kosten voor alle nieuwe pogingen tot levering door Cheraine Collette bij u in rekening worden gebracht.

 

 

10 Kleur

 

1. Cheraine Collette spant zich in om de content, kunstwerken en producten op de site zo goed mogelijk naar echtheid van hun kleur te presenteren. Elke vorm van aansprakelijkheid voor kleurafwijkingen van de content, kunstwerken en producten ten opzichte van de kleurpresentatie op het door u gehanteerde medium waarmee u onze

website, diensten, of social media bezoekt, wijst Cheraine Collette nadrukkelijk van de hand.

2. Om een juiste voorstelling te krijgen van onze kunstwerken en producten raden wij u aan om, voordat u een bestelling plaatst, een van onze vertegenwoordigers te bezoeken of een afspraak te maken bij ons in het atelier. Onze vertegenwoordigers kunt u vinden onder de volgende link op onze website; www.cherainecollette.com/contact.

 

 

11 Maatverschillen

 

1. Maatverschillen als gevolg van krimpen, uitzetten of trekken van de te gebruiken materialen zijn niet uit te sluiten en kunnen geen aanleiding geven het product af te keuren. Vanuit de op maat gemaakte aard van de kunstwerken en producten, materiaal keuze, esthetische keuzes of keuzes van een andere aard, kunnen afwijkingen bestaan, tussen het product die u heeft aangekocht en anderzijds een ander exemplaar uit dezelfde editie of serie. Deze afwijkingen kunnen geen reden van afkeuring zijn indien naar redelijkheid kan worden aangenomen dat de afwijkingen geen invloed hebben op de gebruikswaarde, kwaliteit of algemene staat van het kunstwerk of product.

2. De maten van de producten en diensten zijn op basis van het metrisch systeem en luiden in centimeters. Afwijkingen of onnauwkeurigheden ten gevolge van omrekenen naar andere eenheden kunnen door u geen rechten worden ontleend.

 

 

12 Retournering, annulering en overmacht

 

1. Alle producten van Cheraine Collette worden op maat gemaakt en kunnen niet worden geretourneerd tenzij dit door ons specifiek bij het product is aangegeven of schriftelijk anders is overeengekomen met Cheraine Collette. Wij raden u ook ten zeerste aan om bij twijfel onze kunstwerken of producten te bezichtigen bij een van onze vertegenwoordigers die u kunt vinden op www.cherainecollette.com/contact of u kunt contact op nemen met Cheraine Collette om een afspraak te maken in ons atelier. 

2. Indien u online producten koopt als consument en door Cheraine Collette naar lid 1 van dit artikel heeft aangegeven dat u het product kunt retourneren, heeft u 14 dagen bedenktijd. U kunt het product na aankoop binnen 14 dagen retourneren, mits het product in originele staat verkeert zonder schade. 

Het aankoopbedrag zal op uw rekening worden teruggestort met aftrek van eventuele schade en transportkosten.

3. Voor annulering geldt een termijn van 24 uur na aankoop. De kosten worden na annulering teruggestort via dezelfde betalingsmethode met eventuele aftrek van transactiekosten of koerswisselingen.

4. Bij annulering na 24 uur worden de tot nu toe gemaakte kosten in rekening gebracht, het resterende bedrag wordt teruggestort met aftrek van eventuele transactiekosten of koerswisseling kosten.

5. Cheraine Collette behoudt het volledig recht om de opdracht te annuleren voordat enige werkzaamheden hebben plaatsgevonden ten opzichte van het vervullen van de overeenkomst tussen u en Cheraine Collette. Indien sprake is van deze situatie zal het volledige aankoopbedrag op uw rekening worden teruggestort.

6. Cheraine Collette behoudt het volledig recht om in geval van overmacht de opdracht te annuleren na aanvang van de opdracht. Cheraine Collette zal in geval van overmacht direct met u contact op nemen om opties te overleggen. Indien een overeenkomst tussen u en Cheraine Collette uit meerdere producten of diensten bestaat, zal de overeenkomst op moment van overmacht naar het aantal voltooide producten of diensten worden afgerekend.

7. Cheraine Collette behoudt volledig eigendom over de producten totdat aan de volledige betaling van de overeenkomst is voldaan. Als de betaling niet wordt voldaan dan behoudt Cheraine Collette het volledig recht om de producten revindiceren, waarbij alle gemaakte kosten in rekening worden gebracht en het resterende bedrag wordt teruggestort op uw rekening met eventuele aftrek van transactiekosten, koerswisselingskosten en eventuele andere kosten.

 

 

13 Intellectueel eigendom

 

1. Alle intellectuele eigendomsrechten; waaronder maar niet beperkt tot merken rechten, naburige rechten, modellenrecht, handelsnaamrecht, auteursrecht, persoonlijkheidsrechten, octrooirecht en overige rechten met betrekking op eigendom, op kunstwerken, boeken, producten, film, muziek, kleding, website, logo’s, media, alle overige content op de website en alle andere zaken die zijn gecreëerd of ontstaan zijn uit het intellectueel eigendom van Cheraine Collette, blijven te allen tijde voorbehouden aan Cheraine Collette, en mag niet zonder schriftelijke toestemming van Cheraine Collette verveelvoudigd of openbaar gemaakt of aangepast worden in welke vorm dan ook.

2. Bij aankoop van een product van Cheraine Collette blijven alle hierboven genoemde intellectuele eigendomsrechten van Cheraine Collette. U krijgt door aankoop enkel eigendom over het stoffelijk product, hierbij worden geen intellectuele eigendomsrechten of andere rechten overgedragen. Het is verboden de producten te verveelvoudiging, te openbaren en aan te passen in welke vorm dan ook.

 

 

14 Overdracht rechten en verplichtingen

 

1. U bent niet gerechtigd de rechten en de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen dan wel uit te besteden aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cheraine Collette.

 

 

15 Consignatie

 

1. In geval van consignatie blijven de producten eigendom van Cheraine Collette. U draagt zorg dat de producten adequaat verzekerd zijn naar de waarde van het product van het moment dat deze de opslag of ophaalpunt van Cheraine Collette verlaat tot op het moment dat de producten wedergekeerd zijn in de opslag of het ophaalpunt van Cheraine Collette.

2. Indien na het terug in ontvangst nemen van de producten door Cheraine Collette mocht blijken dat de producten niet aan de daaraan te stellen eisen voldoen, dan is Cheraine Collette gerechtigd om binnen 8 dagen na het ontdekken van de eventuele gebrek, het gebrek op u te verhalen naar waarde van de reparatie of productie kosten ter vervanging van het product.

 

 

16 Geheimhouding

 

1. U zal alle informatie met betrekking tot producten, prijsafspraken, promoties, overeenkomsten, intellectueel eigendom, communicatie of verdere informatie die u heeft ontvangen of waar u op enige wijze kennis van heeft genomen, geheimhouden en niet zonder schriftelijke toestemming van Cheraine Collette aan derden bekend maken.

2. Cheraine Collette kan u verplichten om uw personeel of door u ingeschakelde derden een geheimhoudingsverklaring te laten ondertekenen.

3. Indien u in strijd handelt met dit artikel bent u zonder dat er een ingebrekestelling of een rechterlijke tussenkomst is vereist, een onmiddellijke opeisbare boete van € 10.000,– verschuldigd aan Cheraine Collette, onverminderd het recht van Cheraine Collette op volledige schadevergoeding en het recht van Cheraine Collette om volledige nakoming te vorderen.

 

 

17 Product Schade en garantie

 

1. Schade moet binnen 48 uur, na tekenen voor ontvangst, schriftelijk worden gemeld bij zowel de koerierdienst als bij Cheraine Collette, conform het stappenplan 1.1 t/m 1.3 die hieronder is uiteengezet. Maakt u geen melding van schade aan het product binnen 48 uur na ontvangst, dan mag Cheraine Collette aannemen dat het product in goede staat is ontvangen en dat het product voldoet aan de wederzijds overeengekomen eigenschappen.

Mocht u bij levering schade aantreffen aan onze producten dan vragen wij u het volgende te doen:

1.1 Bij levering waarbij direct zichtbare schade aan de verpakking zichtbaar is en waarbij het vermoeden bestaat dat de inhoud van de verpakking beschadigd is, vragen wij u om foto’s te maken en het pakket te filmen en een aantekening te laten maken door de koerier. Vervolgens verzoeken wij u dringend om binnen 48 uur de schade per e-mail te melden, gezamenlijk met het beeldmateriaal en uw bestelgegevens naar het volgende e-mailadres: info@cherainecollette.com. 

1.2 Bewaar altijd al het verpakkingsmateriaal en de producten.

1.3 Een vertegenwoordiger zal namens Cheraine Collette contact met u opnemen om de vervolgstappen te bespreken.

2. Bij levering waarbij direct zichtbare schade aanwezig is op het product, vragen wij u het product niet in ontvangst te nemen. Wij zullen onze koerierdienst verzoeken het beschadigd product naar ons te retourneren zodat wij u, na inspectie door ons van het geretourneerd beschadigd product, een onbeschadigde vervanging kunnen aanbieden of dat Cheraine Collette uw aankoopbedrag terugstort conform artikel 12. Wel willen wij u vragen foto’s te maken van het pakket of te filmen en een aantekening te doen maken door de koerier. Vervolgens verzoeken wij u dringend om binnen 48 uur de schade per email te melden gezamenlijk met beeldmateriaal en uw bestel gegevens naar het volgende email adres:info@cherainecollette.com

3. Voor de kwaliteit, kleurechtheid, gebruiksvoorschriften, en garantie bepalingen van de Cheraine Collette gesigneerde en gelimiteerde fine art kunstwerken hanteren wij de garantie bepalingen van onze meesterprinter/partner: zie https://www.re-art.com/wp-content/uploads/2018/06/Garantiebepalingen-Re-Art.pdf. Indien u in bezit bent van gesigneerde en gelimiteerde Cheraine Collette fine art kunstwerken uitgevoerd in ultra-HD afdruk onder Acrylglas, gekocht voor het jaar 2020, dan hanteren wij de garantie bepalingen van onze printer/partner: zie https://www.whitewall.com/nl/algemene-voorwaarden

4. U kan niet meer aanspraak maken op Cheraine Collette dan Cheraine Collette jegens haar partners aanspraak kan maken. Cheraine Collette is niet tot een verdergaande garantie gehouden dan de garantie van haar partners.

5. Indien een door Cheraine Collette gesigneerd en of gelimiteerd product het na de garantie termijn begeeft en u dit doormiddel van foto of video kunt aantonen dan kan u van Cheraine Collette tegen minimale kosten een vervanging krijgen. Onder “minimale kosten” is te verstaan de minimale productiekosten, bekistingskosten, verschepingskosten, verzekeringskosten en eventueel bijkomende belastingen en heffingen. Voordien de vervanging wordt verscheept dient u doormiddel van foto of video aan te tonen dat u duidelijk zichtbaar het te vervangen product heeft vernietigd.

 

 

18 Privacy beleid

 

1. Cheraine Collette zal alleen gegevens verzamelen die noodzakelijk zijn voor levering van de producten en voor uitvoering van een eventuele overeenkomst en of diensten. Hierbij dient sommige informatie (zoals adres) te worden verstrekt aan derde partijen om verzending en betaling te controleren en te voltooien. Ook wordt informatie opgeslagen met betrekking tot garantie van uw product.

2. Informatie met betrekking tot het bezoek van onze website en diensten wordt door Cheraine Collette toegepast met betrekking tot de verbetering van onze website en of diensten.

3. Mocht u gegevens verwijderd willen hebben en of andere privacy rechten willen uitvoeren dan kunt u contact opnemen via het volgende e-mailadres: info@cherainecollette.com.

 

 

19 Geschillen en toepasselijk recht

 

1. De algemene voorwaarden zijn opgesteld in zowel Nederlands als Engels. In geval van tegenstrijdigheden tussen de Nederlandse en Engelse versie prevaleert de Nederlandse versie.

2. In geval van een klacht stemt u ermee in om de klacht eerst kenbaar te maken aan Cheraine Collette via het e-mailadres: info@cherainecollette.com, waarna u instemt om onderling naar redelijkheid tot een oplossing te komen.

3. Indien partijen niet in redelijkheid tot een oplossing kunnen komen, worden geschillen uitsluitend beslecht door de rechtbank (Gelderland) te Arnhem.

4. Het toepasselijk recht voor alle geschillen met betrekking tot deze algemene voorwaarden, producten en diensten van Cheraine Collette is Nederlands recht.

 

 

20 Aansprakelijkheid

 

1. Cheraine Collette is enkel aansprakelijk voor zichtbare gebreken aan haar producten en mits Cheraine Collette conform artikel 17 op de hoogte is gebracht.

2. Verder biedt Cheraine Collette een garantie op de kwaliteit en kleurechtheid met betrekking tot fine art kunstwerken conform garantie bepalingen van de meesterprinter/partner: zie https://www.re-art.com/wp-content/uploads/2018/06/Garantiebepalingen-Re-Art.pdf. Of Indien u in bezit bent van Cheraine Collette fine art kunstwerken uitgevoerd in ultra-HD afdruk onder Acrylglas, gekocht voor het jaar 2020, dan hanteren wij de garantie bepalingen van onze printer/partner: zie https://www.whitewall.com/nl/algemene-voorwaarden

3. Cheraine Collette is uitsluitend aansprakelijk voor de reparatie van de gebreken of vervanging van een product. Het bedrag dat benodigd is voor reparatie van de gebreken of vervanging van een product vormt de maximale aansprakelijkheid van Cheraine Collette. Elke andere vorm van aansprakelijkheid zoals maar niet beperkt tot directe schade, indirecte schade, gevolgschade, rente, boetes en juridische kosten zijn uitdrukkelijk uitgesloten.